Hämmelspänzin

Et wòòr an der Faasend.
Aich wääset noch so genaau, als wääret géschder gewéén.
Dabei wòòret schon 1951. Daß aich dat so genau wääs es dòfòòr, weil mein Kusine 1949 on aich 1950 zum Naatmòòl gang sén.
Dòmòòls durfden die Kénner, die ihr Naatmòòl gehall han, sich nét an der Faasend verbòòzen.
Et Johr dróff, dó durften mir zwaai, ón se han uus dann Bòòz gemach.
Dat wòòr nét so wie haut, daß mer én en Geschäft gang és on sich en Bòòzen-Mondur kaafen konnt.

Nää!!

Se sénn an de Klääderschaff van der Oma on`em Opa gang on han aagefang uus se verbòòzen.
Der lank Ònner-Rock mét Spétz van der Oma es mer bis ónner de Aarmen gang. An der Bluus hanse de Aarmen so lang hochgekrämpelt, bis se gepasst han.
Òff de Kopp et Schnilljesdouch, òff de Naas en dick Waazel gemòòlt: Fertich wòòr de „Gréés“.
De alt Schaffbox vam Opa mét großen Galljer, en schamassenen Hémet, ówem Kopp de Batschkap, en großen Schnurres gemòòlt: Fertich wòòr en alter „Opa“.
Én der Hand hodden mer en „Plätsch“ aus Pappendeckel.
So sénn mir zwaai lòsgeschòckelt fó én der Nòòberschaft séngen se géhn.

Aagefang hamer mét:
„ Bén en armer Kéénich, géma nét so wéénich.
Lòs maich nét so lange stéhn,
denn aich muß noch waidergéhn.

2. Stròòf:
„ Bén en aarmer Kaiser, géhn én alle Haiser
watt aich gréin dat hólln aich ab,
on stechent é mei Boxensack.

3. Stróóf:
„Bén en aarmer Bauer, mei Mélch és mir se sauer.
Mei Kou, die lait gefräckt ém Stall.
Dir léiw Leit, mei Geld és all.“
Gemähnerhand hamer dann äppes greit.

Dòòmols wòòren dat als mòòl Bekgo-Guuzja oder en Stang Ragóles.
Wennet hoch komm és, sogar mòòl en selwer gemachten Faasend-Kéichelchin.
Ón wenn mer bis dóó hin noch naischts gréit han, hamer ganz laut gesóng:
“ Ha, ha hama dich- emmòòl Hama dich mòòl vawétscht, wétscht wétscht.
Dreimòòl óff der Kellerdier, dreimòòl óff der Méschd de Katz die hat geschéss
métten óff de Désch.
Hämmelspän-zin, Kalwesfé-héi-ssin, Hämmelspä-hän-zin, Kalwes-fous.“
Wemer dat mét der Faasend haut vergleicht, wòòren mer aarmseelich Bòòzen.
Awwer, eich glaaw mir hódden genaau so vill, wenn nét noch mehr, Spaß on Frääd wie de Bóózen haut.

Alleé hop!!!!

Luise Luft
Mitglied im „Rodener Geschichtskreis“